ഭാഷയുടെ നാഡീശാസ്ത്രം -ഒരാമുഖം

നീതി റോസ്Assistant ProfessorPG Department of Psychology, Yuvakshetra Institute of Management Studies, Palakkad.FacebookEmail ഭാഷയുടെ നാഡീശാസ്ത്രം - ഒരാമുഖം നാഡി കോശങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ, വികാരങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, പ്രവൃത്തികൾ...

Close