ഇപ്പഴത്തെ ഓണമൊക്കെ എന്തോന്ന് ഓണം, പണ്ടത്തെ ഓണമല്ലായിരുന്നോ ഓണം !!

വൈശാഖൻ തമ്പിശാസ്ത്രപ്രചാരകൻശാസ്ത്രഗതി എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookYoutubeEmail ഓണക്കാലത്ത് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ച വാക്കാണ് 'rosy retrospection' (റോറി)! മനശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ചിന്താപക്ഷപാതം (cognitive bias) ആണത്. ഓണമാവുമ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാം റോറിയുടെ അലമുറയിടൽ......

Close