ശാസ്ത്രാവബോധവും സമകാലിക ഇന്ത്യയും

പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻകൺവീനർ, ശാസ്ത്രാവബോധ സമിതികേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്Email സമകാലിക ഇന്ത്യയും ശാസ്ത്രാവബോധവും പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ 2019 ജനുവരി മാസം ജലന്ധറിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിലെ പ്രധാന ചർച്ച ഇന്ത്യയിലെ ബഹിരാകാശരംഗത്തോ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാരംഗത്തോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന...

ഡൈനസോറുകളുടെ വംശനാശം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ? – LUCA TALK

ഭൂമി അടക്കിവാണ ഡൈനസോറുകൾ എങ്ങനെ ഭൂമുഖത്തുനിന്നും തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടു ? ഡൈനസോറുകളുടെ വംശനാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സി.കെ.വിഷ്ണുദാസ് (Hume Centre for Ecology & Wildlife Biology) സംസാരിക്കുന്നു. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്...

മംഗള നാർലിക്കർക്ക് വിട

ഉല്ലാസ് ആർ.എസ്അസി. പ്രൊഫസർ, കാര്യവട്ടം ഗവ. കോളേജ്Email സങ്കലനം, വ്യവകലനം, ഗുണനം, ഹരണം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ആർക്കും ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ കഴിയുംമംഗള നാർലിക്കർ 1943...

Close