അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനം – DigitAll -തീം പോസ്റ്ററുകൾ

റഫറൻസുകൾ Mobile Gender Gap Report, 2022UN statisticsGender Digital Divide in kerala തയ്യാറാക്കിയത് ജീന എ.വി.ഗവേഷക, ഔലു സർവകലാശാല, ഫിൻലന്റ്എഡിറ്റോറിയല്‍ അംഗംEmail https://www.instagram.com/p/CpfyT0GPNDF/?utm_source=ig_web_copy_link വനിതാ ദിനം 2023 - കുടുതൽ വായനയ്ക്ക്...

അമ്പിളിയമ്മാവാ അങ്ങേപ്പാതിയിൽ എന്തുണ്ട് ?

ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും കറങ്ങി, അതിനിടയിൽ സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിലും കറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രനെ നമ്മൾ മുഴുവനായും കാണണ്ടതല്ലേ? എന്നാൽ തൻറെ പിൻഭാഗം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചുവയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ഒരു വൻ സൂത്രപ്പണി കാണിക്കുന്നുണ്ട്!

Close