ജൻ സ്വാസ്ഥ്യ സമ്മാൻ ഡോ.ബി ഇക്ബാലിന്

2022 വർഷത്തെ ജന സ്വാസ്ഥ്യ സമ്മാൻ ഡോ. ഇക്ബാലിന്. ജനകീയാരോഗ്യ രംഗത്തെയും ജനകീയശാസ്ത്ര മേഖലയിലെയും നാൽപ്പതു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ ആദരിച്ചാണ് പുരസ്കാരം. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനകീയാരോഗ്യ പ്രസ്ഥാനമായ ജന സ്വാസ്ഥ്യ അഭിയാൻ ആണ്...

ഇന്ത്യയിലെ കാർബൺ അസമത്വം – ഒരു വിശകലനം

ഡോ.അനുഷ സത്യനാഥ്ഗവേഷകനോർവീജിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് & ടെക്നോളജിFacebookEmail ലോകത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം സാമ്പത്തിക അസമത്വമുള്ള, അസമത്വത്തിൽ 'അതിശയകരമായ' വർദ്ധനവ് അനുഭവിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് 2021 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലോക അസമത്വ റിപ്പോർട്ട്...

2023 മാർച്ചിലെ ആകാശം

എൻ.സാനുശാസ്ത്രലേഖകൻലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡംഗംFacebookYoutubeEmailWebsite വാനനിരീക്ഷകർക്ക് ആഹ്ലാദം നൽകുന്ന മാസമാണ് മാര്‍ച്ച്. പരിചിത നക്ഷത്രഗണമായ വേട്ടക്കാരൻ, ചിങ്ങം, മിഥുനം, ഇടവം, പ്രാജിത തുടങ്ങിയ നക്ഷത്രരാശികളെയും, തിരുവാതിര, സിറിയസ്, കനോപ്പസ് എന്നിങ്ങനെ പ്രഭയേറിയ ഒറ്റ നക്ഷത്രങ്ങളെയും മാർച്ചിൽ...

Close