പ്രാണികളുടെ പ്രതിസന്ധി

സമീപകാല തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനായ ഒലിവർ മിൽമാൻ ഈ കാലിഡോസ്കോപ്പിക് ജീവികളുടെ 400 ദശലക്ഷം വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നതായി തന്റെ പുതിയ പുസ്തകമായ The Insect Crisis ൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Close