സയൻസ് @ 2022

ടി.വി.നാരായണൻശാസ്ത്രലേഖകൻ--FacebookEmail പോയവർഷത്തെ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങൾ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ വർഷമായിരുന്നു 2022. പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് കൺതുറന്ന ജെയിംസ് വെബ് ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനിയും ശുദ്ധമായ ഊർജവിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന ന്യൂക്ലിയാർഫ്യൂഷൻ പരീക്ഷണങ്ങളും മരണത്തെ വരെ നീട്ടിവെക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാവുന്ന...

Close