മഹാമാരികളെപ്പറ്റി ഒരു അമൂല്യഗ്രന്ഥം

മനുഷ്യന്റെ അതിജീവനചരിത്രം മഹാമാരികളുമായുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുടെ കഥ കൂടിയാണ്. ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെയും അതിനായി ശാസ്ത്രം സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചതിന്റെയും വിപുലവും ഗഹനവുമായ ചരിത്രമാണ് ഈ ഡോ.ബി.ഇക്ബാലിന്റെ പുതിയ പുസ്തകം

റിച്ചാർഡ്സണിന്റെ സ്വപ്നവും 100 വർഷങ്ങളും

ലൂയി റിച്ചാർഡ്സൺ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ “Weather Prediction by Numerical Process”. എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് 2022 ന് 100 വർഷം തികയുന്നു. നൂറുവർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അന്തരീക്ഷാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ നാം കൈവരിച്ച മുന്നേറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്.

Close