ഭൂമി എന്ന സ്പേസ്ഷിപ്പ്

കോവിഡ്കാലമല്ലേ? വായിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും സമയമുണ്ട്. അങ്ങനെ വായിച്ചും ചിന്തിച്ചുമിരുന്നപ്പോൾ ഓർമയിലേക്ക് ഓടിവന്നു, ഫുള്ളര്‍. റിച്ചാർഡ് ബക്ക് മിന്‍സ്റ്റർ ഫുള്ളർ. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭൂമിയെപ്പറ്റി, നമ്മുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റിയും, ചിന്തിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗംഭീരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. Operating Manual For Spaceship Earth ആ പ്രതിഭാശാലി ആ മൗലികമായ രചനയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ പുനർവായന ഇന്ന്, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത്, ആവശ്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.

പ്രീസ്കൂൾ – ഔപചാരിക ഘടനയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെ അടിത്തറയായ പ്രീസ്കൂളിനെ അതർഹിക്കുന്ന സമഗ്രതയിൽ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ കുറിപ്പ്

കോവിഡ് 19 പുതിയ അറിവുകളും സമീപനങ്ങളും

സാർസ് കോറാണ വൈറസിനോട് സാമ്യമുള്ള സാർസ് കോറോണ വൈറസ് 2 എന്ന വൈറസാണ് കോവിഡ് 19 (Corona Virus Disease 19)നുള്ള കാരണമെങ്കിലും കോവിഡ് 19 ഒട്ടനവധി തനിമകളുള്ള ഒരു പുതിയ രോഗമാണ്. ദിവസം കടന്ന് പോകുന്തോറും കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ നിരവധി വിവരങ്ങൾ ഗവേഷകർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്.

Close