കേരളം കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?

കോവിഡിന് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ഡോ. അനീഷ് ടി എസ്.

വജ്രം – മാന്റിലിൽ നിന്നുള്ള അതിഥി

മാന്റിലിലെ തീവ്രമായ സമ്മർദ്ദവും ചൂടും  കാർബൺ നിക്ഷേപത്തെ തിളങ്ങുന്ന വജ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. . നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഘടന പരിശോധിച്ചാൽഅതിന് മൂന്നു പാളികൾ ഉള്ളതായി കാണാം: ക്രെസ്റ്റ് , മാന്റിൽ, കോർ . ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ...

നവരത്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാം

ഭൂവൽക്കത്തിലുള്ള ശിലകളിൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിൽ പരം ധാതുക്കളാണ് ഉള്ളത്. അത്യപൂർവ്വമായ വർണ്ണവും തിളക്കവും ഉള്ളതിനാൽ ചില ധാതുക്കൾ മനുഷ്യനെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്നു. ആഭരണ പ്രേമികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രത്നങ്ങളാണിവ..

Close