അയിരുകളെ അറിയാം

നാം ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി ഭൂമിശാസ്ത്രപഠന പരിപാടിയിലെ കല്ലിനുമുണ്ടൊരു കഥപറയാന്‍ എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ അഞ്ചാംഭാഗം. അയിരുകളെ അറിയാം

Close