ഇന്ത്യൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ്

ഇത് ദിക്കുകൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായി പണ്ടു മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഏകദേശം 1500 വർഷം മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ടു എന്നു കരുതുന്ന ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്ര പുസ്തകമായ സൂര്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന രീതി ഇപ്രകാരമാണ്....

മണ്ണ് തിന്നുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു സവിശേഷ സ്വഭാവരീതിയാണ് Pica അഥവാ മണ്ണുതിന്നൽ. മണ്ണ് മാത്രമല്ല കരിക്കട്ട, ചോക്ക്, പേപ്പർ എന്നിങ്ങനെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ വായിലിടുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും അത്ര ലാഘവത്തോടെ കാണാൻ കഴിയില്ല.

ടെക്‌നീഷ്യം – മനുഷ്യൻ കൃത്രിമമായി നിർമിച്ച ആദ്യമൂലകം

ലൂക്ക – ആവര്‍ത്തനപ്പട്ടികയുടെ 150ാംവാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരു ദിവസം ഒരു മൂലകം (One day One Element) പംക്തി തുടരുന്നു.  ഇന്ന് ടെക്‌നീഷ്യത്തെ പരിചയപ്പെടാം.   

Close