അസ്ട്രോണമി ബേസിക് കോഴ്സ് 2019 – പാഠ്യപദ്ധതിയും സമയക്രമവും

ഡിസംബർ 26-നു നടക്കുന്ന വലയസൂര്യഗ്രഹണത്തിനു മുന്നോടിയായി സയൻസ് പോർട്ടലായ ലൂക്കയിലൂടെ കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ സംരംഭം.

Close