കേരളത്തിത്തിനൊരു നോബൽ പുരസ്കാരം?

പ്രകൃതി-സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കായി ഇതിനകം  അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാർക്കാണ് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്:  സി വി രാമൻ,  (ഭൌതികശാസ്ത്രം- 1930 ഹർ ഗോവിന്ദ് (more…)

Close