കോളറാകാലത്തെ ത്രികോണ പ്രണയ കഥ

മഹാമാരി സാഹിത്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ പംക്തിയിൽ സോമർസെറ്റ് മോമിന്റെ പെയിന്റഡ് വെയിലിനെക്കുറിച്ച് (The Painted Veil) എഴുതുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക