2021-22 വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ – ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

2021- 2022 വിദ്യാഭ്യാസ വർഷത്തില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകൾ – ഒരു പഠനം

ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസുകളുടെ പ്രത്യക്ഷഗുണഭോക്താക്കളായ കുട്ടികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളാണ് വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കിയത്. 2020 ആഗസ്റ്റ് മാസം 10 മുതൽ 20 വരെയായിരുന്നു വിവരശേഖരണം.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക