പരിസ്ഥിതിക്ക് സാവധാന മരണം

ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കിലും എന്നു പറഞ്ഞതു പോലെയാണ് പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക