നമ്മൾ നിശ്ശബ്ദരായപ്പോൾ…

അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിശ്ചലം ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അറിയുവാൻ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു. പലയിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിച്ചു. അതിൽ നിന്നും ഒരു
ഡോക്യുമെന്ററി നിർമ്മിച്ചു. ‘The Year Earth Changed’

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

ലോക്ക്ഡൗണിലൂടെ നമുക്കെങ്ങനെ രോഗവ്യാപനം തടയാം ?

കേരളം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനം സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്തത് ? ലോക്ക് ഡൗണിലൂടെ നമുക്കെങ്ങനെ രോഗ വ്യാപനം തടയാം ?

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക