കോവിഡ് 19: ഐസോലേഷനില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഐസോലേഷനില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ – ഇന്‍ഫോഗ്രാഫിക്സ്