ഡാമും ജലനിരപ്പും – പദാവലി

ഡാമും ജലനിരപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാഘാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക