ക്രിസ്റ്റീന കോക് – ബഹിരാകാശത്ത് 300 ദിവസം

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം തുടര്‍ച്ചയായി ബഹിരാകാശനിലയത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ വനിത ആരാണെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പോള്‍ ക്രിസ്റ്റീന കോക് ആണ്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക