ആയുഷും വൈദ്യശാസ്ത്രഗവേഷണവും

വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിൽ നടക്കുന്ന ഗവേഷണത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ഗവേഷണം ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആയുഷ് വിഭാഗത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക