കെ.റെയിലും കേരളത്തിന്റെ വികസനവും – വെബിനാർ കാണാം

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്  2021 ജൂലൈ 8 ന് സംഘടിപ്പിച്ച  കെ.റെയിലും കേരളത്തിന്റെ വികസനവും എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള വെബിനാർ  വീഡിയോ കാണാം.


Leave a Reply