ജനിതകക്കൂട്ടിലെ മറിമായങ്ങള്‍ -ഡോ. ഷോബി വേളേരി

ജനിതകക്കൂട്ടിലെ മറിമായങ്ങൾ

പ്രമുഖ ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. ഷോബി വേളേരി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചത്.


ഭാഗം 1


ഭാഗം 2


ജന്മവൈകല്യങ്ങളും ജനിതകശാസ്ത്രത്തിന്റെ വഴികളും – ലേഖനം വായിക്കാം

Leave a Reply