കർഷക സമരം വിജയിക്കുമ്പോൾ…

ഡോ.ജിജു.പി.അലക്സ്

വിവാദ നിയമഭേദഗതികൾ, കർഷകസമരത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ സമരത്തിന്റെ ഉജ്വലവിജയം തുറക്കുന്ന പുതിയ പോർമുഖങ്ങൾ, സമരവിജയത്തിന്റെ സവിശേഷ മാനങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കാർഷിക വിദഗ്ധനും സംസ്ഥാന പ്ലാനിങ് ബോർഡ് അംഗവുമായ ഡോ. ജിജു പി. അലക്സ് നടത്തുന്ന വിശകലനം…


പോഡ് കാസ്റ്റുകൾ

 

Leave a Reply