കോവിഡ് 19- കൈപ്പുസ്തകം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

The Hindu പത്രം തയ്യാറാക്കിയ  കൈപ്പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം – ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 


ദി ഹിന്ദു പത്രം തയ്യാറാക്കിയ ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന് ആധാരം. കോണ്‍ഫ്ലുവന്‍സ് (ഇന്ത്യന്‍ അക്കാദമി ഓഫ് സയന്‍സിന്റെ വെബ്ഫോറം) ആണ് പരിഭാഷകള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ചത് (Translated into Malayalam by Dr. Pius Augustine (Sacred Heart College, Thevara). ഈ പരിഭാഷ CC-BY-4.0 പ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്

Leave a Reply