ബ്ലാക് ഹോള്‍ – ഒക്ടോബര്‍_1

“ബ്ലാക്ക് ഹോള്‍” കാര്‍ട്ടൂണ്‍, ഡോ. വി. രാമന്‍ കുട്ടിയുടെ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ 2014 ഒക്ടോബര്‍ – 10
cartoon_Oct

Leave a Reply