33-മത് കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ് 2021 ജനുവരി 25 മുതൽ 30 വരെ

ഓൺലൈനായി നടക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യ പ്രമേയം “മഹാമാരികൾ: അപകടസാധ്യത, ആഘാതങ്ങൾ, ലഘൂകരണം” എന്നതാണ്.

കേരള സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ് 2021 ജനുവരി 25 മുതൽ 30 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നു. 1989 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി അവസാനവാരത്തിലാണ് കേരള സയൻസ് കോൺഗ്രസ് നടത്താറുള്ളത്. കേരളത്തിലെ യുവഗവേഷകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കും മറ്റും ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളും തങ്ങളുടെ അറിവുകളും പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വേദിയാണ് ഇത്.

തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധ, പോസ്റ്റർ അവതരണങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും പുറമേ ഡോ. പി. കെ. അയ്യങ്കാർ, പി. ടി. ഭാസ്കര പണിക്കർ, ഡോ. ഇ. കെ. ജാനകിയമ്മാൾ തുടങ്ങിയവരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമ്പർക്ക സെഷനുകൾ, കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്, സംസ്ഥാന യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞ അവാർഡ് സമർപ്പണം തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റ് അനുബന്ധ പരിപാടികൾ.

ഓൺലൈനായി നടക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ സയൻസ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യ പ്രമേയം “മഹാമാരികൾ: അപകടസാധ്യത, ആഘാതങ്ങൾ, ലഘൂകരണം” എന്നതാണ്. കൃഷി, ഭൗമ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്, ആരോഗ്യം, പരിസ്ഥിതി, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തം തുടങ്ങി 12 വിഷയങ്ങളിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി സമർപ്പിക്കാം. വിദഗ്ദ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രബന്ധങ്ങൾ പോസ്റ്റർ രൂപത്തിലോ അല്ലാതെയോ അവതരിപ്പിക്കാം.

പ്രബന്ധങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാനതീയതി 2020 ഡിസംബർ 24.
രജിസ്ട്രേഷനും മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കും http://ksc.kerala.gov.in/ സന്ദർശിക്കാം.

ബ്രോഷർ വായിക്കാം

 

Leave a Reply