100 രൂപയുടെ ഗുളികകൊണ്ട് കാൻസറിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് തടയാനാകുമോ ? – എന്താണ് വസ്തുത ?

C A P S U L E, KeralaCampaign Against Psuedoscience Using Law and EthicsKerala Sasthra Sahithya ParishadFacebookEmail "വെറും 100 രൂപയുടെ ഗുളികകൊണ്ട് കാൻസർ തിരിച്ചുവരവ് തടയാം; മരുന്നുമായി...

Close