റോസ്മേരി വിശേഷങ്ങള്‍

തലമുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ തലമുടി ഇടതൂർന്ന് വളരാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഉള്ള പരസ്യങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്ന റോസ്മേരി മലയാളികൾക്ക് ഇന്ന് സുപരിചിതയായത്. റോസ്മേരി വിശേഷങ്ങൾ വായിക്കാം

Close