ചില എഥിലീൻ ഓക്സൈഡ് വിശേഷങ്ങൾ

ഡോ. രഞ്ജിത്ത് എസ്.Scientist C, SCTIMST  Trivandrum, KeralaEmail ഈ അടുത്തിടെയായി പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് എഥിലീൻ ഓക്സൈഡ്. അനുവദനീയമായതിലും കൂടിയ അളവിൽ എഥിലീൻ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചില ഇന്ത്യൻ...

ലൂക്ക സിറ്റിസൺ സയൻസ് പ്രൊജക്ട് – കുടിവെള്ളത്തിലെ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് സാന്നിധ്യം

ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങൾക്കായി കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റിസൺ സയൻസ് പ്രൊജക്ടുകളിൽആദ്യത്തേതാണ് കുടിവെള്ളത്തിലെ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത്

Close