ഓറഞ്ചും നാരങ്ങയും എവിടെ നിന്ന് വന്നു?

ചൈനയിലെ ഹുവാഷോങ് അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഹോർട്ടികൾച്ചറിസ്റ്റ് ക്വിയാങ് സുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും അടുത്തിടെ ഓറഞ്ച് ഉപകുടുംബത്തിന്റെ പരിണാമ യാത്ര മാപ്പ് ചെയ്തു.

Close