കൊതുക് പെട്ടിയിൽ ഒരു രോഗം കൂടി

ഡോ.പി.കെ.സുമോദൻസുവോളജി അധ്യാപകൻലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookEmail കൊതുക് പെട്ടിയിൽ ഒരു രോഗം കൂടി എഴുപത്തിയെട്ടോളം രോഗങ്ങൾ പരത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് കൊതുകുകൾക്ക്.  രോഗാണുക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും  വൈറസുകൾ തന്നെ. കൂടാതെ  പ്രോട്ടോസോവകളും  ഹെൽമന്ത് വിരകളുമുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ കൂടാൻ ...

നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന്റെ ആദ്യ തെളിവ്

ക്ഷീരപഥത്തിലെ 42 പുരാതന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിൽ നിന്നാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ സാധ്യതകൾ പുറത്തുവന്നത്. ഭാരമുള്ള മുലകങ്ങൾ വിഭജിച്ച് ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വഴി ഊർജം പുറത്തുവിടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ.

Close