നീരാളിക്കൈകളുള്ള റോബോട്ടുകൾ

ഡാലി ലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗം--FacebookLinkedinEmail നീരാളിക്കൈകളുള്ള റോബോട്ടുകൾ നീരാളിക്കൈകൾ എങ്ങനെ കൃത്രിമമായുണ്ടാക്കാം എന്നതാണിപ്പോൾ ശാസ്‌ത്രജ്ഞരുടെ സ്വപ്‌നം.  ഡാലി ഡേവിസ് എഴുതുന്ന പംക്തി Vacuum chamber നിരാളികൾ അഥവാ കിനാവള്ളികൾ ശാസ്‌ത്രജ്ഞരുടെ ഇഷ്‌ടവിഷയമാണ്. സാമർത്ഥ്യവും...

ഒമീദ് : ഏകാന്തനായ ഒരു ദേശാടനപ്പക്ഷി : Dilli Dali

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഏകാന്തനായ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഏകാന്തനായ പക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒമീദിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലക്കം ദില്ലി -ദാലി പോഡ്‌കാസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചുകൊല്ലങ്ങളായി എല്ലാക്കൊല്ലവും അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ഏകാന്തനായിപറന്ന് സൈബീരിയയിൽ നിന്നും ഇറാനിൽ...

Close