ശാസ്ത്രകോൺഗ്രസ് തടയുന്നത് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധതയുടെ തെളിവ്

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്പത്ര പ്രസ്താവനജനുവരി 5, 2024FacebookEmailWebsite ദേശീയശാസ്ത്രകോൺഗ്രസിനുള്ള ധനസഹായം നിഷേധിച്ചതിലൂടെ കേന്ദ്രഭരണകൂടം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വികസന സാധ്യതകളെ അടച്ചുകളയുകയാണ്. അത് ശാസ്ത്രഗവേഷണ മേഖലയോടുള്ള അവഗണനയുടെ പ്രതിഫലനവും ആണ്. ഒരു വികസ്വരരാജ്യം എന്ന നിലയിൽ...

കൊതുകുകൾ കാൻസർ പരത്തുമോ? 

ഡോ.പി.കെ.സുമോദൻസുവോളജി അധ്യാപകൻലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookEmail കൊതുകുകൾ കാൻസർ പരത്തുമോ?  കാൻസർ ഒരു സാംക്രമിക രോഗമല്ലല്ലോ എന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ, പകരുന്ന കാൻസറുകളും ഉണ്ട്! കാൻസർ ഒരു സാംക്രമിക രോഗമല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അടച്ചു പറയാൻ...

Close