യുദ്ധവും അധിനിവേശവും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത്

മഞ്ജു ടി.കെ.ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്--FacebookEmail യുദ്ധവും അധിനിവേശവും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത്... യുദ്ധത്തെ / അധിനിവേശത്തെ / കലാപങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയേയും പിന്തുടരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ ഏറെയാണ്. [su_note note_color="#f2f0ce" text_color="#2c2b2d" radius="5"]മുറിവേറ്റ ഉടലിന്റെ നോവുമാത്രം കൂട്ടായി...

Close