ഡോ.എം. കുഞ്ഞാമൻ വിട പറയുമ്പോൾ

ജി സാജൻ--ലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗംFacebookEmail [su_note note_color="#f2f0ce" text_color="#2c2b2d" radius="5"]സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ചിന്തകനുമായ ഡോ. എം. കുഞ്ഞാമന് ആദാരാഞ്ജലികൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിര് എന്ന ആത്മകഥയെക്കുറിച്ച് ജി. സാജൻ എഴുതുന്നു.[/su_note] [su_dropcap style="flat" size="5"]ഒ[/su_dropcap]റ്റ...

പേനുകളും മൂട്ടകളുമെഴുതുന്ന മനുഷ്യചരിത്രം

മനുഷ്യരുടെ ഡി.എൻ.എ.യ്‌ക്കോ പുരാവസ്‌തുക്കൾക്കോ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത പലതരം പുരാതനചാർച്ചകൾ ഒരുപക്ഷേ ഈ പേനുകളുടെ ഡി.എൻ.എ. എഴുതുന്ന ചരിത്രം കണ്ടെത്തിയേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Close