വംശനാശത്തിന്റെ വക്കോളമെത്തിയ നമ്മുടെ പൂർവികർ 

‘മനുഷ്യ പൂർവ്വികർ’ ഏകദേശം ഒൻപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൂർണവംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരുന്നു. കേവലം 1280 പൂർവികരിൽ നിന്നാണ് ഇന്നു ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എഴുനൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറ് കോടിയോളം
മനുഷ്യർ ഉണ്ടായി വന്നത് എന്നാണ് പുതിയ ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്.

ആന്റി ബയോട്ടിക്കുകൾ നിഷ്ഫലമാകുന്ന കാലം വരുമോ ? – പാനൽ ചർച്ച രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

ആന്‍റിബയോട്ടിക് അവബോധവാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലൂക്കയും കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ആരോഗ്യ വിഷയസമിതിയും സംയുക്തമായി ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നിഷ്ഫലമാകുന്ന കാലം വരുമോ ? - പാനൽ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോ.ബി.ഇക്ബാൽ, ഡോ. അരവിന്ദ് ആർ, ഡോ. സരിത...

Close