തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തറിയാം ?

നാം തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിവ് ആർജിക്കാനും, ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനും തുടങ്ങുന്നത് ? തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്കു തന്നെ എന്തെല്ലാമറിയാം !

Close