ശാസ്ത്രഗതി ശാസ്ത്രകഥാ മത്സരം

ശാസ്ത്രഗതി മാസികയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശാസ്ത്രകഥാ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സമ്മാനങ്ങൾ ഒന്നാം സമ്മാനം 15000 രൂപ രണ്ടാം സമ്മാനം 10000രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം 5000 രൂപ സൃഷ്ടികൾ അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം: പ്രതാധിപർ, ശാസ്ത്രഗതി, പരിഷദ് ഭവൻ,...

Close