ജൂൺ 8 – ലോക സമുദ്രദിനം – കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും സമുദ്രങ്ങളും

സുനന്ദ എൻഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഖരഗ്പൂർEmail [su_dropcap style="flat" size="4"]പ്ര[/su_dropcap]കൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും  മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പലതിലും ഒരു പരിധിവരെ മനുഷ്യർ ഉത്തരവാദികളുമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ...

Close