എം.സി.നമ്പൂതിരിപ്പാട് സ്മാരക പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വജ്രജൂബിലി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള എം.സി.നമ്പൂതിരിപ്പാട് സ്മാരകപുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡോ.കെ.രാജശേഖരൻനായർ, ഡോ.ഡി.എസ്.വൈശാഖൻ തമ്പി, ഡോ.ഡാലി ഡേവീസ് എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരം.

Close