മാലിന്യ സംസ്കരണം കുന്നംകുളത്തിന്റെ അനുഭവപാഠങ്ങൾ

[su_note note_color="#efe8c9" text_color="#2c2b2d" radius="5"]നൂറ് ശതമാനം ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന ലക്ഷ്യം ലളിതമായതും എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയവും ആസൂത്രിതവുമായ ഇടപെടലിലൂടെ കൈവരിക്കാവുന്നതുമായ ഒന്നാണെന്ന് കുന്നംകുളത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. സാക്ഷരതാ ജനകീയാസൂത്രണത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ശേഷം...

Close