കുട്ടിക്കളിയിലെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ

ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ സ്വാഭാവിക വളർച്ചയിൽ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു പോലെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കയ്യും കാലും ദേഹവും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു കിലുക്കോ പാവയോ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന വെറും മാസങ്ങൾ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മുതൽ ഓടിച്ചാടി നടന്നു നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കളികളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്ന മുതിർന്ന കുട്ടികൾ വരെ ഓരോ പ്രായത്തിലും ഉള്ള ശാരീരിക മാനസിക വളർച്ചക്കനുസരിച്ച കളികൾ മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ചക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.

Close