2022 ലെ ഫിസിക്സ് നൊബേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു

2022 ലെ ഫിസിക്സ് നോബെൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അലെയ്ൻ ആസ്പെക്ട് (Alain Aspect), ജോൺ ക്ലോസെർ (JohnF Clauser), ആന്റൺ സെലിംഗർ (Anton Zellinger) എന്നിവർക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ പുരസ്കാരം.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നാം തനിച്ചാണോ ? – പ്രഭാഷണം ഒക്ടോബർ 6 ന് – രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം

ബഹിരാകാശവും സുസ്ഥിരതയും എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നി ആചരിക്കുന്ന ലോക ബഹിരാകാശ വാരാഘോഷങ്ങളിൽ ആസ്ട്രോ കേരളയും പങ്കു ചേരുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മനുഷ്യന്റെ ബഹിരാകാശത്തെ അന്യഗ്രഹജീവനായുള്ള തിരച്ചിൽ സംബന്ധിച്ച്  ഒരു സംവാദാത്മക ശാസ്ത്ര പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Close