ജി.എൻ.രാമചന്ദ്രൻ ജന്മശതാബ്ദി

പ്രശസ്ത മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജി എൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ജന്മശതാബ്ദി വർഷമാണ് 2022. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജി.എൻ രാമചന്ദ്രൻ ജന്മശതാബ്ദി സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.

ഛിന്നഗ്രഹത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടതെങ്ങനെ ?

ഡിഡിമോസ് എന്നൊരു ഛിന്നഗ്രഹമുണ്ട്. ചെറുതാണ്. പക്ഷേ അതിനും ഒരു ഉപഗ്രഹമുണ്ട്. ഉപഗ്രഹഛിന്നഗ്രഹമായ ഡൈമോർഫോസ്. ഭൂമിയിൽനിന്ന് അയക്കുന്ന ഒരു പേടകത്തെ ഇടിച്ചിറക്കി ഡൈമോർഫിസിന്റെ സഞ്ചാരപാതയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കുക. അതെ, ഇതാദ്യമായി ഒരു ബഹിരാകാശവസ്തുവിന്റെ പാതയെ ബോധപൂർവം നാം തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നാസയുടെ ഡാർട്ട് (Double Asteroid Redirection Test (DART)) ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കാം

Close