കൊന്നൊടുക്കിയാൽ പ്രശ്നം തീരുമോ ?

കൊന്നൊടുക്കിയാൽ പ്രശ്നം തീരുമോ ? പിടികൂടി കൂട്ടിലടച്ചാൽ പരിഹാരമാവുമോ ? അറിയുക, തെരുവുനായ നിയന്ത്രണത്തിന് ഒറ്റമൂലികളില്ല… ഡോ.എം.മുഹമ്മദ് ആസിഫ് എഴുതുന്നു…

Close