വീട്ടിലെ പൊടി മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കാം

ഡോ.റോഷൻ നാസിമുദ്ധീൻപത്തോളജിസ്റ്റ്--FacebookTwitterEmail സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകത്തെ ചെറിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെ ഡോ.റോഷൻ നാസിമുദ്ധീൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു...ലൂക്ക ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ചെറുവീഡിയോ പരമ്പര വീഡിയോ കാണാം അനുബന്ധ പേജുകൾ സൂക്ഷ്മലോകം ചിത്രകാർഡ് ക്വിസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം പങ്കെടുക്കാം യുറീക്ക പതിപ്പ്...

ഒരു കുപ്പി ബിയറും വ്യവസായ ‘വിപ്ലവ’വും

ലോഹസംസ്കരണത്തിൽ പ്ലവന പ്രക്രിയ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയും ധാതുക്കളുടെ ശേഖരണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന രീതിയായി മാറുകയും ചെയ്തതിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നു.

Close