ഓഗസ്റ്റ് മാസം : ഓട്ടോഇൻഫ്ലമേറ്ററി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാം 

മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സഹജമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ ബാധിക്കുന്ന അപൂർവ രോഗങ്ങളാണ് ഓട്ടോ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി രോഗങ്ങൾ. ഈ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടു ഏകദേശം ഇരുപതു വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വർഷങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സയൻസും

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് ശേഷം എഴുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ, നാം തുടങ്ങിയ ഇടത്തുനിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദിശാസന്ധിയിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. The Wire പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിന്റെ വിവർത്തനം

Close