ജാതി നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിതകരോഗങ്ങൾ കൂടാൻ കാരണമായി

ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ആന്ഡമാനിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഹ്യൂമൻ മൈഗ്രെഷൻ നടക്കുന്നത്.

ആഗോള തവളക്കാൽ വ്യാപാരം

വർഷം തോറും 4000 ടൺ തവളക്കാലുകൾ ആണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അതായത് ശരാശരി പത്തുകോടിയോളം തവളകളുടെ കാലുകൾ. ഇതുമുഴുവൻ തന്നെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതുമാണ്

Close